Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť mestskej časti najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

The application together with the declaration must be submitted to the municipal district no later than 40 days before the day of the election (April 29, 2024 at the latest), otherwise the right to be entered in the voter list expires.