Názov prijímateľa:  Mesto Krompachy

Názov projektu: „Podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Krompachy “

Program: Program Slovensko 2021-2027

Miesto realizácie projektu:  Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Trvanie projektu: 03/2024 – 08/2026

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky: 491 509,04 €

Výška NFP:                               491 509,04 €

Spolufinancovanie:                            0,00 €

 

Realizácia projektu MOaPS prispeje k posilneniu miestneho aktivizmu, podpore komunitného rozvoja, štandardnej kvalite životného prostredia v lokalitách MRK, podpore vzdelávania a zamestnanosti s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce, k zníženiu negatívnych spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctva, bezpečnosť a poriadok na cestách, narúšanie verejného poriadku, čo bude mať za následok zlepšenie občianskeho spolunažívania v meste Krompachy a  v lokalitách so zvýšeným podielom MRK.

Realizáciou  projektu dôjde k naplneniu: Hlavnej aktivity projektu: "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK“

 

www.vlada.gov.sk      www.eurofondy.gov.sk        www.romovia.vlada.gov.sk              www.krompachy.sk