MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

oznamuje,

že dňa 29.02.2024


bol z Ministerstva životného prostredia doručený dokument: „ Diverzifikácia surovinových zdrojov- zaslanie správy o hodnotení činností “ (Kovohuty Krompachy) v zmysle §31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na odd. VŽP a TS I. poschodie č. dverí 123 u Ing. Štefana Ondáša resp. na webovej stránke mesta alebo na stránke MŽP

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/diverzifikacia-surovinovych-zdrojov-

 

Písomné stanoviská verejnosti je možné predkladať najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Ministerstvo životného prostredie SR

Odbor posudzovanie vplyvov na životné prostredie Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,

812 35 Bratislava