P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadania MsZ
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2023
 6. Správa o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2023
 7. Majetkové návrhy
 8. Návrh rozpočtových opatrení
 9. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024
 10. Návrh Plánu investícií na rok 2024
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026
 12. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 a 2026
 13. Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2024
 14. Návrh použitia prostriedkov Fondu rozvoja bývania v meste Krompachy na rok 2024
 15. Návrh VZN č. 1/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
 16. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre Základnú školu s  materskou školou, Maurerova ulica 14, Krompachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy
 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023
 18. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
 19. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2023
 20. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch za obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2024
 21. Informácia o pripravovaných opravách ciest na území mesta
 22. Návrh k prehodnoteniu zmien a doplnkov v ÚPN mesta Krompachy
 23. Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy
 24. Návrh na voľbu člena Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch
 25. Návrh na schválenie zahraničných služobných ciest primátora mesta Krompachy na rok 2024
 26. Rôzne
 27. Interpelácie poslancov MsZ
 28. Diskusia
 29. Záver                                                                                                               

 

Ing. Dárius Dubiňák v.r.