P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadania MsZ
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Majetkové návrhy
 6. Návrh rozpočtových opatrení
 7. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení
 8. Návrh Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č.4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy
 9. Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č.5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Krompachy
 10. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 11. Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov na školách a v školských zariadeniach
 12. Návrh Doplnku č. 2 k Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch
 13. Návrh VZN 03/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 14. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Mestských detských jaslí na Ulici Mikuláša Šprinca 1378/6, Krompachy
 15. Prehodnotenie Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2022 – Obnova NKP č. 2354/1 Železiareň, zlievareň, Stará Maša, Krompachy
 16. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
 18. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2024
 19. Interpelácie poslancov MsZ
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Záver                

                                                                                                                                   

Ing. Dárius Dubiňák v.r.