Komisia finančná a majetková

Radovan ĎORKO, predseda komisie
MUDr. Marián HOJSTRIČ, podpredseda komisie
Ing. Alena ONTKOVÁ
Ing. Erika BALÁŽOVÁ

Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody

Ing. Ján ZAHURANEC, predseda komisie
Ing. Tomáš GULA, podpredseda komisie
Ing. Štefan MNÍCH
Ing. Vladimír SAJDÁK
Ing. Vladimír LIZÁK
Ing. Anna ČUPAJOVÁ
Ing. Ján PERHÁČ
Ing. Ján MNÍCH

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu

Bc. Oľga DZIMKOVÁ, predseda komisie
Ing. Iveta RUŠINOVÁ, podpredseda komisie
Marta BÁTOROVÁ
Bc. Erika BREJČÁKOVÁ
Anna KRAKOVÁ
Viera REPASKÁ
Izabela SLOBODNÍKOVÁ
Bc. Daniela VAŠČÁKOVÁ

Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu

Igor JENDRUCH, predseda komisie
Igor HLAVÁČ, podpredseda komisie
Mgr. Martin ŠTANCEL, podpredseda komisie
Mgr. Anna GRODŽELOVÁ
Pavol VAĽKO
Ján ŠMIDA

Komisia podnikateľská, verejného poriadku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Ing. Ľuboš ONTKO, predseda komisie
Lukáš BAGIN, podpredseda komisie
Mária VAŠČÁKOVÁ
Mgr. Jana BEKEŠOVÁ
Peter Jenčík

Zbor pre občianske záležitostí pri MsZ v Krompachoch

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, predseda komisie

Radovan ĎORKO

Ústredná inventarizačná komisia

Radovan ĎORKO, predseda komisie
MUDr. Marián HOJSTRIČ, podpredseda komisie

Vyraďovacia komisia

Bc. Matúš STANA, predseda komisie
Lukáš BAGIN, podpredseda komisie

Škodová komisia

Bc. Oľga DZIMKOVÁ, predseda komisie
Ing. Ľuboš ONTKO, podpredseda komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností na volebné obdobie 2022 – 2026

Igor JENDRUCH - predseda komisie
Radovan ĎORKO
Ing. Tomáš GULA
Bc. Matúš STANA