1. zámer predaja prebytočného nehnuteľného majetku - pozemkov nachádzajúcich sa na ulici SNP v Krompachoch:

  • parcela registra “C” KN č. 2404, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 793 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy,
  • parcela registra “C” KN č. 2405, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 352 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy.

 

2. spôsob predaja prebytočného majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú na základe Cenovej mapy pozemkov v zmysle §15, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Krompachy a to vo výške  20,00 EUR / m2  s nasledovnými podmienkami:

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú predmetom najbližšieho rokovania mestského zastupteľstva.