Zriaďovateľ: Mesto Krompachy

Forma: ambulantná

Adresa: Ulica SNP č. 21, Krompachy

Vedúca zariadenia: Mgr. Renáta Jánošová

kontakt:

Tel.: 053/447 25 61

email: dennystacionar@krompachy.sk


Prevádzková doba denného stacionára:

Pondelok 7:00 - 15:00 hod.
Utorok 7:00 - 15:00 hod.
Streda 7:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 - 15:00 hod.
Piatok 7:00 - 15:00 hod.
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené.

 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa:

a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. stravovanie,

b) zabezpečuje

  1. rozvoj pracovných zručností,
  2. záujmová činnosť.

 

Výška úhrad za sociálnu službu v dennom stacionári

Stupeň odkázanosti  Výška úhrady / 1 hod.
III. 0,30 €
IV. 0,40 €
V. 0,50 €
VI. 0,60 €


Stravovanie

Jedlo  Výška úhrady / 1 deň
raňajky 1,00 €
desiata 0,85 €
obed 3,40 €
olovrant 0,70 €

 

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári?

Žiadateľ potrebuje posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári s minimálne III. stupňom odkázanosti. Žiadosť spolu s odbornými lekárskymi nálezmi sa podáva priamo na Mestskom úrade v Krompachoch. 

Tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu sú na webovom sídle mesta Krompachy - Poskytnutie a zabezpečenie sociálnej služby alebo je možné si ich priamo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Krompachoch.