Názov projektu: “OBNOVA NKP č. 2354/1 ŽELEZIAREŇ, ZLIEVÁREŇ, STARÁ MAŠA, KROMPACHY“

Program 1 – Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.5 - Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy

Výška poskytnutej dotácie: 590 000 EUR

Projekt bol finančne podporený z Dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Realizácia NKP bude pozostávať z celkovej obnovy interiéru a exteriéru hlavného objektu NKP a prístavby (z východnej strany). Súčasťou budú aj čiastočné vonkajšie úpravy (exteriér) a vonkajšie osvetlenie NKP. Jedná sa komplexnú obnovu a modernizáciu objektu v intenciách architektonicko – historického výskumu.

Objekt NKP bude slúžiť na prezentáciu dejín hutníctva a spracovania železa. Konečným cieľom komplexnej obnovy NKP bude vytvorenie stálej expozície (múzeum) za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša ako aj na Slovensku a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti, obyvateľom, turistom a návštevníkom mesta Krompách, ako súčasť turistickej trasy "Železná cesta".

„Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“.