Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk

SO: www.siea.sk

ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Výška poskytnutého príspevku:  571.803,75 €

 

Hlavným cieľom projektu 
Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove Mestského úradu na ul. Nám. slobody 1 v Krompachoch za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy na úroveň ultranízkoenergetických budov. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy vyplývajúcich z vypracovaného energetického auditu:
a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií zateplením, 
b) modernizácia systémov prípravy teplej vody (tepelné čerpadlo), osvetlenia (LED), nútené vetranie s rekuperáciou tepla v odvádzanom vzduchu za účelom zníženia spotreby energie,
c) inštalácia systémov merania a riadenia (súčasť VZT),
d) inštalácia fotovoltaických zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energei v budove. 
 
Špecifické ciele projektu:
1. Zefektívniť spotrebu energie pri prevádzke verejnej budovy
2. Zvýšiť kvalitu a úroveň verejnej budovy ako majetku samosprávy
3. Zvýšiť ochranu životného prostredia prostredníctvom zníženia množstva znečisťujúcich látok
4. Znížiť produkciu emisií skleníkových plynov do ovzdušia
5. Zvýšiť reprezentačnú úroveň verejnej budovy
 
Cieľová skupina projektu: obyvatelia mesta a širokého okolia, verejnosť, návštevníci, zahraniční turisti
 
Projekt a jeho realizácia je navrhovaná prostredníctvom 1 hlavnej aktivity "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov", ktorá je vo vecnom súlade s typom oprávnených aktivít definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP.
 
Harmonogram realizácie projektu:
Začiatok realizácie projektu: 09/2022
Koniec realizácie projektu: 02/2023
Celkové trvanie projektu: 6 mesiacov
 
Miesto realizácie: 
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec: Krompachy, katastrálne územie: Krompachy
 
Merateľné ukazovatele:
P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE - 10,80 MWh/rok
P0084 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE - 90,30 MWh/rok
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - 60,09 t ekviv. CO2
P0250 - Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 4 
P0470 - Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie -  1 
P0612 - Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek - 2.214,50 m2
P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti - 54,5782 MWh/rok
P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti - 211, 2253 MWh/rok
P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách - 156 647,0971 kWh/rok
P0689 - Zníženie potreby energie vo verejných budovách - 288.876,6414 kWh/rok
P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx - 45, 9100 kg/rok
P0692 - Zníženie produkcie emisií PM10 - 1, 6970 kg/rok
P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2 - 8, 4820 kg/rok
P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách - 212.035,0612 kWh/rok
P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - 0,0108 MWe
P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov - 0,0808 MW
P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov - 0,0700 MWt