Názov projektu: „Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachyy"

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302071BVG3

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 7. REACT-EÚ

Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Výška nenávratného finančného príspevku: 724 175,29 €

Celková výška oprávnených výdavkov: 762 289,78 €

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu "Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy" je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Krompachy, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešených území a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na ul. SNP a Hlavnej ulici, doplnením kompozície zelene a ozdravením existujúcich porastov zelene.
 
Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene