Mesto prinieslo v novom roku zmenu intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov. Je to zmena, ktorá sa niektorým obyvateľom nepáči, mnohí ju naopak privítali. Je to však zmena k lepšiemu. Šetrí nám náklady na vývoz a najmä núti nás aspoň zamyslieť sa nad triedením odpadov a veríme, že v konečnom dôsledku prinesie aj zlepšenie úrovne triedenia v našom meste.

Za rok 2021 bola úroveň triedenia v našom meste na úrovni 29,27% . (Bolo vytriedených 922,28 ton z celkových 3 150,46 ton komunálnych odpadov). Je to veľmi nízke číslo, ktoré hovorí o tom, že triedenie veru nie je naša silná stránka. Pre informáciu uvádzame úroveň triedenia v okolitých obciach: Slovinky – 43,13%, Spišské Vlachy – 45,12%, Spišské Podhradie – 51,06 %, Gelnica – 32,18 %, Kluknava – 39,04 %.  Keďže sme mali nízku úroveň triedenia, nemohli sme požiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorú by sme mohli použiť na skvalitnenie odpadového hospodárstva.

V roku 2021 sme zaviedli adresný zber, ktorý zvýhodňoval rodiny, ktoré sa zapojili do triedeného zberu. Neprinieslo to však želaný efekt. Pravidelne sa do triedeného zberu zapojilo len cca 40% domácností v rodinných domoch.

V minulom týždni sa pri obhliadke mesta zistilo, že vo vyložených KUKA nádobách pred rodinnými domami sa nachádzal odpad ako hlina, konáre, plasty, papier, .... 

Pár faktov:

  1. Percento triedenia priamo ovplyvňuje poplatky za odpad
  2. Za triedený zber (plast, kov, VKM (tetrapaky), papier, sklo, zelený bio) neplatíme (harmonogram, ktorý bol doručený všetkým obyvateľom rodinných domov do schránky)
  3. Za zmesový komunálny odpad platíme vysoké poplatky (KUKA nádoba s intervalom vývozu 1 x za dva týždne)

Možno máme pocit, že triedenie zaberie veľa času, ktorý dnes nemá nikto. Ale, verte, že treba len začať a postupne sa z toho stane rutina. Treba začať od seba, nevyhovárať sa na druhých. Ak sa to dá v iných obciach, prečo by sa to nedalo aj u nás? Lebo sa nám nechce? Lebo dávame hlinu, konáre a plasty do konvy na zmesový odpad? Chceme byť svetoví, ale nechceme sa tak správať.

Na záver ďakujeme všetkým našim občanom, ktorí poctivo triedia a šíria tieto osvietené myšlienky ďalej. Vážime si váš prístup a veríme, že sa stanete príkladom väčšine. Zdar triedeniu!!!