Odpad sa bude zbierať 1 x za dva týždne, vždy v pondelok, každý nepárny týždeň podľa zverejneného harmonogramu. Prvý vývoz bol uskutočnený 2.1.2023.

Zároveň chceme upozorniť občanov, že sa bude vyvážať len odpad uložený v zbernej nádobe, pričom rodina do 6 členov má nárok na vývoz jednej 120 litrovej KUKA nádoby, nad 6 členov to môžu byť dve nádoby. Odpad položený voľne vo vreciach vedľa nádoby, resp. bez nádoby vám nebude vyvezený. Toto upozornenie sa s ohľadom na problematickú manipuláciu s nádobou pri vývoze netýka ulíc Banská, ulica kapitána Nálepku, Dolina, Kúpeľná a Lesnícka.

Zároveň pripomíname, že do zmesového komunálneho odpadu nepatria zložky triedeného zberu ako plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky), papier, sklo, stavebný odpad, objemný odpad, šatstvo, jedlé oleje a tuky, lieky, batérie, žiarivky, ....

Ďakujeme za pochopenie.

https://www.krompachy.sk/clanok/6723/harmonogram-zberu-odpadov-2023.html#articleRead