MESTO   KROMPACHY

Komisia školstva a športu pri MsZ v Krompachoch,

 

usporiada 56. ročník

BEHU ULICAMI MESTA KROMPACHY

 

Usporiadateľ:    Mesto Krompachy, Komisia školstva a športu pri MsZ

Termín:              9. október 2022 ( nedeľa )

Prihlášky:          prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom alebo na:     

                           jan.znanec@krompachy.sk, 053/4192220  

Štartovné:         5 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad  60 rokov

 

Kategórie:         

dievčatá a chlapci do 6 rokov                                                                  100 m

najmladšie žiačky, žiaci roč. 2013 – 2015 /7, 8, 9 r /                                400 m     

mladšie žiačky, žiaci roč2010 - 2012  /10, 11, 12 r/                                  500 m

staršie žiačky, žiaci roč. 2007- 2009 /13, 14, 15 r/                                   700 m

mladšie dorastenky  roč. 2005- 2006  /16, 17 r/                                    1 000 m

mladší dorastenci  2005- 2006  /16, 17 r/                                              2 000 m

juniorky roč. 2003- 2004 /18, 19 r/                                                        2 000 m

juniori roč. 2003 - 2004 /18, 19 r/                                                          3 000 m

MUŽI:                   kategória A do 39 rokov  /1983 a mladší /                6 000 m

                             kategória B 40 - 49 rokov  /1973 - 1982/                  6 000 m

                             kategória C 50 - 59 rokov  /1963 - 1972/                  6 000 m

                             kategória D od 60  rokov 1962 a starší /                   6 000 m

ŽENY:                   kategória E do 34 rokov  1988 a mladšie /               6 000 m

                             kategória F od35- 49 rokov  /1987 – 1973 /              6 000 m  

                             kategória G 50 a viac rokov  /1972 - 1963/               6 000 m 

                             kategória H 60 a viac rokov  1962  a staršie/            6 000 m

Trať:                     povedie ulicami mesta /asfalt/

 

Časový rozpis: 

Prezentácia:     7, 30 - 8, 30  hod.  mládež.kategórie, 10,30 hod. muži,ženy na MsÚ

Štart:                9,00 hod, žiaci, dievčatá a chlapci do 6 rokov,  priebežne ostatní,

                          11,00 hod. muži, ženy

Obed:                obedové balíčky

 

Šatne               :  ZŠ  Zemanská  2,  za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Preteká sa       :  podľa pravidiel ĽA a tohto rozpisu.

Ubytovanie     :   na požiadanie a  náklady vysielajúceho oddielu.

Úhrada           :    pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Ceny               :    prví traja v kategórii dospelých budú odmenení finančne.

Víťaz v kategórii hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného   pohára na 1 rok.

 

Upozornenie:     pretekári zodpovedajú za vlastnú  bezpečnosť

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia mesto Krompachy  spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia odvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

 

 Igor Jendruch, v.r.                                                           Ing. Iveta Rušinová, v.r.

  predseda komisie                                                                 primátorka mesta