Názov projektu: 

Denný stacionár a denné centrum seniorov v meste Krompachy

 

Cieľ projektu:

Zlepšenie kvality života obyvateľov mesta odkázaných na pomoc inej osoby a zabezpečenie ich návratu a začlenenie do bežného života komunity, ktorá umožní ich plnohodnotný život

 

Očakávané výsledky súvisia s naplnením špecifických cieľov projektu, ktorými sú:

  • Rekonštrukcia priestorov denného centra seniorov poskytujúceho služby na komunitnej báze
  • Vytvorenie priestorov pre potreby denného stacionára poskytujúceho služby na komunitnej báze
  • Zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb na komunitnej báze
  • Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom mesta a okresu na komunitnej báze

Realizovaný projekt je definovaný v súlade s programovou stratégiou IROP, prioritnou osou č. 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou a rovnako v súlade so stratégiou CLLD MAS Sľubica, o.z..

 

Miestom realizácie projektu je mesto Krompachy, ul. SNP (budova so súpisným číslom 360 a orientačným číslom 21, parcela registra C KN 2540 a C KN 2539, obe zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy, k.ú. Krompachy).

 

Aktivity projektu:

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

 

Nenávratný finančný príspevok: 69 344,42 €

Celkové oprávnené výdavky: 72 994,13 €

 

Merateľné ukazovatele projektu:

C101 Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb - 20

C102 Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore - 1

C103 Zvýšená kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb - 5

MAS101 Počet novovytvorených pracovných miest - 2