Názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v meste Krompachy

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Typ projektu: dopytovo orientovaný 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v meste Krompachy. 
 
Špecifický cieľ projektu je zameraný na rast počtu osôb MRK s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. 
 
Predmetom projektu je výstavba výdajných automatov, ktorými dôjde k zabezpečeniu zdroja pitnej vody pre osoby MRK v lokalitách na Hornádskej ulici, Družstevnej ulici a ulici Stará Maša. Realizáciou predloženého projektu sa vytvoria podmienky pre lepšie životné a hygienické podmienky pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity. Vymedzené ciele sú merateľné prostredníctvom vybraných ukazovateľov.
 
Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika (NUTS I) – Východné Slovensko Slovensko (NUTS II) – Košický kraj (NUTS III) – Spišská Nová Ves (NUTS IV) – Krompachy (NUTS V).
 
Výstavba predmetu projektu bude realizovaná v katastrálnom územi: Krompachy, konkrétne:
  • Hornádska ulica: parcela E KN 92604/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou: 3.475 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy 
  • Hornádska ulica: parcela C KN 1870, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou: 459 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy
  • Družstevná ulica: parcela C KN 2209, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou: 820 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy 
  • Družstevná ulica: parcela C KN 1965, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou: 2.966 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy 
  • ulica Stará Maša: parcela C KN 1278/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou: 14.139 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy 
 Plánovaná doba realizácie projektu: 03/2022 - 09/2022

 

Celkové oprávnené výdavky: 52 348,99 

Prostriedky EÚ: 44 496,64 EUR

Prostriedky ŠR: 5 234,90 EUR

Spolufinancovanie: 2 617,45 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.minv.gov.sk | www.krompachy.sk