Zámerom projektu je zabezpečiť a zvýšiť dostupnosť terénnej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. V rámci realizovaného projektu je udržať existujúce pracovné miesta kvalifikovaných opatrovateliek v počte 12 počas realizácie projektu t. j. 24 mesiacov na plný pracovný úväzok.

Názov prijímateľa:   Mesto Krompachy

Názov projektu: „Rozvoj a podpora dostupnosti poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy“

Výška NFP: 190 400 EUR

Typ projektu: Dopytovo orientovaný

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu:  Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Cieľom je projektu je:

  • zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorov a pre maloleté osoby (deti), ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
  • podpora zotrvania klientov v prirodzenom domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení,
  • aktivizácia k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálneho vylúčenia a podpora začlenenia do spoločnosti,
  • napomáhať klientom (prijímateľom sociálnej služby) pri úkonoch sebaobsluhy a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť.                                             

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                    www.employment.gov.sk