Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 25. zasadaní zo dňa 24. februára 2021 uznesením č. 25/B.17 schválilo "Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2021 - 2025".

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy je dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je:

  • vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny,
  • vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov,
  • podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších sociálnych zariadení.

Obsahom Komunitného plánu sociálnych služieb je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.

Prílohou tohto dokumentu je zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste Krompachy s uvedením základných kontaktných údajov o subjekte.