Predmetom projektu je realizácia výplne otvorov (okien, dverí) v prvom, druhom a treťom nadzemnom podlaží  objektu NKP v počte 36 ks. Zámerom tejto obnovy NKP Železiareň, Zlievareň, Stará Maša je uzatvoriť objekt, a tým zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii objektu NKP.

Konečným cieľom obnovy NKP bude vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša, ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti, ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.