V súčasnosti je mesto zapojené do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“, ktorý realizuje   Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Trvanie projektu je od novembra 2019 do decembra 2022. V rámci daného projektu Mesto Krompachy zamestnáva 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ich kancelária sa nachádza na Starej Maši č. 606, kde je aj nocľaháreň „Maška“. Na realizáciu projektu je poskytnutý nenávratný finančný príspevok na celkovú cenu práce a na ostatné výdavky v paušálnej sume. Prevádzka kancelárie je financovaná z prostriedkov mesta, ako finančná spoluúčasť v rámci projektu.

TSP je väčšinou vykonávaná v  prirodzenom prostredí klienta a je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách, zmierňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia jednotlivcov, skupín a komunít, ktoré dlhodobo žijú v podmienkach sociálneho vylúčenia, alebo sú ohrození sociálnym vylúčením. Cieľom TSP je sociálne začlenenie a prevencia sociálneho vylúčenia, zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií sociálneho vylúčenia, zmiernenie nerovného prístupu k vzdelaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti  a zamestnaniu, priblíženie ťažko dostupných služieb pre rodiny, klientov a komunity, rozvoj a znovu nadobudnutie sociálnych kompetencií klienta.

V roku 2020 bolo zaevidovaných 591 klientov a  obslúžených spolu 3037 klientov.  Celkový počet intervencií za rok 2020 bol 6530, z toho 1416 intervencií v oblasti sociálneho zabezpečenia, 890 oblasť zdravia, 713 oblasť sociálno-patologických javov, 682 oblasť financií, 573 oblasť bývania, 544 oblasť vzdelávania, 229 oblasť zamestnanosti, 791 intervencií z iných oblastí. Pracovníci pri výkone svojej práce spolupracujú s inštitúciami a organizáciami ako sú školy, nemocnice, odborné ambulancie, komunitné centrá, RÚVZ, UPSVaR, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ÚVV a ÚVTOS, policajný zbor, mestská polícia, zariadenia sociálnych služieb, miestna občianska poriadková služba, asistenti osvety zdravia, probační a mediační úradníci súdov.  

Klientom závislým na užívaní alkoholu alebo omamných a psychotropných látok pracovníci pomáhajú pri vybavovaní liečenia v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň n.o. a v OLÚ na Prednej Hore. Pracovníci tiež sprostredkúvajú kontakt s nadáciami a neziskovými organizáciami, napr. s nadáciou Pontis s programom „Srdce pre deti“, v rámci ktorého bola poskytnutá pomoc klientke na úhradu školného pre nevidiacu  dcéru v internátnej škole. Rodiny s ťažko zdravotne postihnutými deťmi sú v pravidelnom kontakte s nadáciou Dobrý anjel. n. o. Poprad, ktorá im finančne prispieva na úhradu nákladov spojených s liečbou. Pracovníci sa každý rok zapájajú do programu „Darujte Vianoce“ nadácie Orange, vďaka ktorej pomáhajú rodinám a tiež klientom nocľahárne zabezpečiť potraviny, hygienické potreby a ošatenie. V rámci tohto programu bolo v roku 2019 zabezpečené vianočné prekvapenie pre klientov domu s opatrovateľskou službou. Pracovníci sa podieľajú aj na príprave vianočného posedenia pre klientov nocľahárne. K dispozícií je tiež šatník z ktorého je poskytované oblečenie a obuv. 

V októbri 2020 počas záplav na Hornádskej ulici sa pracovníci spolupodieľali na pomoci pri zabezpečení dočasného prístrešia v ZŠ s MŠ  na ulici SNP a v Centre voľného času Krompachy a následne rodinám, ktoré majú splnené povinnosti voči mestu, boli mestom rozdané dezinfekčné a čistiace prostriedky.

V zdravotnej oblasti súvisiacej s pandémiou koronavírusu sa pracovníci podieľajú na distribúcii ochranných rúšok, šíria osvetu a usmerňujú klientov k dodržiavaniu karanténnych opatrení. Spolupracujú s RÚVZ pri vyhľadávaní a nahlasovaní kontaktov pozitívnych osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. V spolupráci s ÚVRK, regionálnou kanceláriou v Spišskej Novej Vsi, bola vybraným rodinám v súvislosti s ochorením COVID 19 poskytnutá potravinová pomoc a hygienické potreby.  V prvej vlne šírenia ochorenia COVID-19 pracovníci zabezpečovali roznos ochranných rúšok pre obyvateľov v dôchodcovskom veku v rámci mesta, evidovali požiadavky na zabezpečenie nákupov a podieľali sa na donáške nákupov občanom v karanténe, starším a osamelým občanom. Počas uzatvorenia lokalít  asistovali pri testovaní obyvateľov na COVID-19, zabezpečovali klientom nákupy liekov, hygienických potrieb, asistenciu pri úhrade platieb na pošte, pomoc pri dodávke palivového dreva a pod. V spolupráci s asistentom osvety zdravia a príslušníkmi Ozbrojených síl SR bola klientom MRK sprostredkovaná zdravotná starostlivosť.

V oblasti vzdelávania spolupracujú pracovníci so všetkými typmi škôl v meste, no najmä so ZŠ s MŠ na ulici SNP.  Poskytujú súčinnosť pri predvolávaní rodičov pri kontakte rodičov so ZŠ z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky,  ale tiež pri distribúcii pracovných listov žiakom k vypracovaniu počas trvania pandémie. Rodiny, ktoré sú pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky detí riešené v priestupkovom konaní, usmerňujú k úhrade pokút a podnecujú k zlepšeniu školskej dochádzky. 

Terénna sociálna práca je dlhodobou prácou s jednotlivcami, rodinami a komunitami, ktorá umožňuje nadviazať vzťahy vzájomnej dôvery, ktoré často uľahčujú adresnosť a efektívnosť pomoci. Zlepšovaním kvality života jednotlivcov a rodín sa môže predchádzať chudobe, prehlbovaniu marginalizácie a narastaniu sociálno-patologických javov v našom meste.

 

V Krompachoch, 25.02.2021

Spracovali: TSP Mgr. Slovinská a TSP Mgr. Hricová