Názov projektu: „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy"

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M646

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Výška nenávratného finančného príspevku: 319 898,46 €

Celková výška oprávnených výdavkov: 336 735,22 €

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy“ je revitalizácia vnútroblokového otvoreného priestranstva na Hlavnej a Maurerovej ulici v Krompachoch prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, uplatnenia postupov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami formou znižovania podielu nepriepustných povrchov, eliminácie abiotických zásahov v areáli športového parku a rozšírenie zelene vzhľadom k pomeru zastavenej plochy v danej lokalite. Cieľovou skupinou sú všetky vekové kategórie nielen rezidentov bytových domov na ulici Hlavnej a Maurerovej ale anblok obyvateľov mesta Krompachy.
 
Aktivita: Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
Hodnota merateľných ukazovateľov súvisiacich s definovanou aktivitou bude dosiahnutá po ukončení realizácie projektu. Cieľová hodnota bude dosiahnutá stavebnými úpravami a revitalizáciou priestranstva.