Názov projektu: „ KROMPACHY - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302021W582

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Výška nenávratného finančného príspevku: 237 200,52 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 249 684,76 EUR

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zariadenia poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej báze s kapacitou 16 detí v meste Krompachy. Realizáciou projektu sa zároveň vytvoria reálne možnosti zosúladenia pracovného a rodinného života.

Realizácia projektu je orientovaná k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.1.1. a cieľ projektu je v priamom súlade s globálnym cieľom IROP - Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Zámerom projektu je vytvorenie nového zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Krompachy, ktorého poslaním bude najmä dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí, poskytovať starostlivosť z hľadiska zdravotného a výchovného ako neoddeliteľného celku, ktorý ovplyvňuje zdravý telesný a duševný vývoj detí. Prioritným cieľom, ktorý predkladaný projekt sleduje je vytvorenie reálnych možností zosúladenia pracovného a rodinného života mladých rodín, práve prostredníctvom možností vybudovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Krompachy.