Cieľ projektu:

Realizáciou projektu „Centrálny detský park Krompachy“ došlo k vybudovaniu detského parku v zastavanom centre mesta Krompachy, vďaka čomu sa vytvorili podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých vekových kategórií, ich zručnosti a predstavivosti, prostredníctvom aktívneho trávenia voľného času. Cieľom projektu sa naplnil aj čiastkový cieľ projektu a to vytvorenie priestoru spoločenského kontaktu, miesta stretnutia a oddychu pre deti  a ich rodičov.

Úspešnou implementáciou projektu sa naplnili aj očakávané kvalitatívne ciele projektu a to najmä kvalitnejšie, bezpečnejšie a bohatšie vybavený detský park, tvorba podmienok pre psychomotorický rozvoj detí, zlepšenie medziľudských vzťahov, občianskeho povedomia a skultúrnenie prostredia.

Termín realizácie projektu: 10/2019 - 08/2020

Dátum sprístupnenia ihriska pre verejnosť : 9.9.2020

Miesto realizácie: ul. Mikuláša Šprinca, Krompachy

 

Celkové výdavky projektu: 16.159,50 EUR

Poskytnutá dotácia: 7.905,50 EUR

Vlastné zdroje: 8.254,00 EUR

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.