Žiadame občanov mesta, aby prípadný odvoz odpadu, okrem konárov z orezov. si zabezpečili svojpomocne alebo po dohode s firnou Ekover s.r.o. na zberný dvor.
Odvoz konárov z orezov zabezpečí mesto.

Požiadavku odvozu je potrebné nahlásiť mestu telefonicky (053/4192211, resp.053/4192212) alebo e-mailom na sekretariat@krompachy.sk, stefan.ondas@krompachy.sk