Názov projektu: Integrovaná infraštruktúra v meste Krompachy - Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071R623
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN


Prijímateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Miesto realizácie: Mesto Krompachy

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 12.350 EUR

Stručný opis projektu:

Predmetom predkladaného projektu "Integrovaná infraštruktúra v meste Krompachy - Wifi pre Teba" je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života v v centrálnej mestskej zóne v meste Krompachy, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
 
Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach: 
 
Externé prístupové body:
  • "veľký park" - Hlavná ulica - 1 externý AP
  • "veľký park" - Hlavná ulica - 1 externý AP
  • "malý park" - Hlavná ulica - 1 externý AP
  • verejné priestranstvo za Domom kultúry - 1 externý AP
  • športový areál Hlavná ul. / Maurerova ul. - 1 externý AP
  • športový areál Hlavná ul. / Maurerova ul. - 1 externý AP
Interné prístupové body:
  • budova Mestského úradu - 3 interné AP
  • budova Domu kultúry -1 interný AP

Aktuálny stav realizácie projektu: prebieha implementácia projektu


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk


Riadiaci orgán: www.mindop.sk


Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk