Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.  je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok.

Oznámenie podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1 zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 zákona oznámenie zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia mestského zastupiteľstva na webovom sídle mesta.