Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Obnova bytového domu Maurerova 7, 8, 9, 10 Krompachy“ stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č. 788, Maurerova ulica 7, 8, 9, 10 Krompachy

Vyvesené dňa: 12.6.2019

Sňaté dňa:27.6.2019