Na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 20 – 30 % bude pre mesto Krompachy v roku 2019 platiť sadzba na úrovni položky č. 3 a to vo výške 10,- €/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

V ďalších rokoch sa uvedená sadzba podstatne zvýši, preto prosíme občanov, aby pristupovali k triedeniu odpadov zodpovedne, aby sme mohli v tomto roku dosiahnuť lepšie výsledky, a tým aj nižšie platby za odpad. V prípade, že nedôjde k zvýšeniu triedenia, bude mesto nútené opätovne zvyšovať poplatky za komunálny odpad.