Komisia finančná a majetková

 • Dárius DUBIŇÁK, predseda komisie
 • Radovan ĎORKO, podpredseda komisie
 • Alena ONTKOVÁ
 • Alžbeta PERHÁČOVÁ
 • Vladislav PROBALA
 • Tomáš TAUBER
 • Martin UHRÍN

Zapisovateľka : Silvia KAROLČÍKOVÁ

Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia  a ochrany prírody

 • Marián HOJSTRIČ, predseda komisie
 • Ľuboš ONTKO, podpredseda komisie
 • Vladimír LIZÁK
 • Ján ZAHURANEC ml.
 • Vladimír SAJDÁK
 • Tomáš GULA
 • Štefan MNÍCH
 • Ján PRIBIČKO
 • Vladimír PUCHALA

Zapisovateľ: Ivo HINĎOŠ

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu

 • Oľga DZIMKOVÁ, predsedníčka komisie
 • Eva DERDÁKOVÁ, podpredsedníčka komisie
 • Marta BÁTOROVÁ
 • Anna KRAKOVÁ
 • Viera REPASKÁ
 • Izabela SLOBODNÍKOVÁ
 • Ján ZAHURANEC st.

Zapisovateľ: PhDr. Imrich PAPCUN

Komisia školstva a športu

 • Igor JENDRUCH, predseda komisie
 • Slávka ŠMIDOVÁ, podpredsedníčka komisie
 • Jana FARKAŠOVÁ
 • Ján ŠMIDA
 • Alena GMUCOVÁ
 • Mária REPKOVÁ
 • Pavol VALKO
 • Anna GRONDŽELOVÁ

Zapisovateľka: Mgr. Lucia ĎORKOVÁ

Komisia kultúry a mládeže

 • Matúš STANA, predseda komisie
 • Branislav BOCAN, podpredseda komisie
 • Zdena JENČÍKOVÁ
 • Mariana ČARNOKÁ
 • Lukáš HARMAN
 • Štefan HEDVIG ml.

Zapisovateľka: Žofia SÍKOROVÁ

Komisia podnikateľská  a verejného poriadku

 • Ján Zahuranec, predseda komisie
 • Stanislav FARKAŠ, podpredseda komisie
 • Štefan BENIŠ
 • Martin PIATKO
 • Anna MIKULOVÁ
 • Branislav ČIASNOHA

Zapisovateľka: JUDr. Ingrid CHUDÍKOVÁ

Komisia na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností

 • Igor JENDRUCH, predseda komisie
 • Slávka ŠMIDOVÁ, podpredsedníčka komisie
 • Matúš STANA
 • Eva DERDÁKOVÁ

 

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 • Radovan ĎORKO, predseda komisie
 • Dárius DUBIŇÁK, podpredsa komisie
 • Peter BRATKO
 • Marek KANDRIK
 • Radka PRAMUKOVÁ
 • Michaela RIGDOVÁ
 • Stanislav STEHLÍK

Zapisovateľka: Silvia ZAVADOVÁ

Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch (ďalej len MsZ) boli zriadené a schválené na 2. zasadaní MsZ dňa 12. decembra 2018 uznesením č. 2/B.1 a 2/B.2 na volebné obdobie 2018-2022.

Komisie MsZ sú poradným orgánom a mali by byť zriadené z odborníkov v danej problematike. Návrh na zloženie komisií z radov občanov bol predložený poslancami MsZ a schválené dňa 6. februára 2019 na 4. zasadaní MsZ uznesením č. 4/A.2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8. Poslanci MsZ v Krompachoch sú odmeňovaní v zmysle Zásad odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií.

Členovia komisií MsZ sú odmeňovaní v zmysle Poriadku odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy.