17.9.2010   

CENA MESTA

  JUDr. Jozef FABINI, akademický maliar, im memoriam
za šírenie dobrého mena nášho mesta v jeho umeleckých dielach

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy
za obetavú pomoc pri povodniach v roku 2010

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  prof. PhDr. Ján KVASNIČKA, Dr.Sc.
historikovi, pedagógovi, spisovateľovi, publicistovi a rodákovi za šírenie dobrého mena nášho mesta

Bc. Jana ČARNOKÁ
za úspešnú reprezentáciu v basketbale žien

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Mária DARVASIOVÁ
za dlhoročné a aktívne pôsobenie v Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Krompachoch

Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ v Krompachoch
za nadštandardné plnenie povinností

Viera REPASKÁ
za dlhoročné a aktívne pôsobenie v Únii žien č. 6 v Krompachoch

Mária VYDROVÁ
za dlhoročné a aktívne pôsobenie v Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Krompachoch

Žofia IVANČÁKOVÁ
za dlhoročné a aktívne pôsobenie v Základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Krompachoch

Oľga ONDERČÍNOVÁ
za dlhoročné a aktívne pôsobenie v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krompachoch

 18.9.2009

CENA MESTA 

  Stanislav HAMRÁK
za prínos v podnikateľskej činnosti a za rozvoj mesta Krompachy

MUDr. Miroslav KRAUS
za skvalitnenie služieb v zdravotníctve a rozvoj nášho mesta

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Ing. Gabriela VOJTECHOVÁ
za významnú pomoc nášmu mestu v rôznych oblastiach života

Mgr. Martin HOLEČKO
za úspešnú reprezentáciu mesta

MUDr. Ján RUŽIAK
za zveľaďovanie, modernizáciu a dlhoročnú prácu na chirurgickom  oddelení v Nemocnici v Krompachoch

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Zuzana JENČOVÁ
za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť v spoločenskej organizácií, za aktivitu a za skvalitnenie kultúrno – spoločenského života žien, ale aj ostatných občanov nášho mesta

Alžbeta PATEROVÁ
za päťnásťročnú obetavú prácu v prospech nášho mesta

Jozef HOLDA
za dlhoročnú a aktívnu činnosť v BK Kovohuty Krompachy
 

 19.9.2008

CENA MESTA

  POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE KROMPACHY
pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku

Martin  NEUBELLER
za hospodársky a kultúrny rozvoj mesta

Ing. Stanislav BIROŠ
za významnú morálnu, finančnú a vecnú pomoc mestu

RNDr. Ján KATO
za podporu aktivít rodného mesta v športovej a spoločenskej oblasti

 

CENA PRIMÁTORA MESTA in memoriam 

  Koloman SKURKA
zakladateľovi Poľovníckeho združenia v Krompachoch za významné zásluhy v poľovníctve a kynológii

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Silvester HVIZDOŠ
za zvyšovanie kultúrno-spoločenského vyžitia zdravotne postihnutých občanov nášho mesta

Igor CUKER
za distribuovanie televízneho signálu, vysokorýchlostného internetu, za vysielanie vždy aktuálneho videotextu a informovanosť občanov

Mgr. Marko SKURKA
za pozitívne formovanie mládeže počas jeho dlhoročného pôsobenia v Gymnáziu v Krompachoch v rokoch 1975 až 2008 vo funkciách učiteľa a riaditeľa

Ján BÖHLKE
za rozvoj mesta, podporovanie školstva, záujmových a charitatívnych združení a spolkov

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Štefan KOŽÁR
za angažovanosť v spoločenskej a športovej oblasti

VALÉRIA ONDÁŠOVÁ
za dlhoročnú a aktívnu prácu v Klube dôchodcov v Krompachoch

Mária HŮLKOVÁ
zakladateľke a hospodárke MO Jednoty dôchodcov Slovenska

Božena SLIVKOVÁ
za dlhoročné a aktívne pôsobenie v ZO Únii žien Slovenska č. 6

Mgr. Anna PUSTAYOVÁ
za rozvoj školstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v kultúrnej, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti

Stanislav KOŽÁR
za významné pričinenie sa o najväčšie úspechy v histórii basketbalového klubu

 21.9.2007

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KROMPACHY

  Ondrej LENÁRD
za šírenie dobrého mena nášho mesta na Slovensku i vo svete ako dirigent a šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Orchestra opery SND v Bratislave

 

CENA MESTA

  SEZ Krompachy a.s.
  pri príležitosti 60. výročia jej vzniku

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Zoltán BARON
za rozvoj športu, najmä lyžovania, za aktívnu činnosť s deťmi a mládežou v tejto oblasti

Vdp. ThLic. Štefan KOSTURKO
za rozvoj duchovného života, ľudskosti, výchovy mládeže a za jeho tvorivú prácu v krompašskej farnosti

Mgr. Peter SABO
za jeho nezabudnuteľný čin hrdinstva, za záchranu života Dominikovi Ďorkovi

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Peter JENČÍK
za dlhoročnú prácu v oblasti športu, najmä cyklistiky pri príležitosti 10.výročia vzniku MŠK Krompachy

Monika TANČÁKOVÁ
za vynikajúce tvorivé činy v oblasti kultúry

Ing. Belo VARGA
za aktívnu a obetavú činnosť v prospech sociálne odkázaných občanov, za vedenie kroniky mesta a angažovanosť v oblasti CO

JUDr. Vladimír KRAUS
za dlhoročnú prácu vo vedení Detskej nadácie mesta Krompachy

 22.9.2006

CENA MESTA

  Gymnázium Krompachy
za doterajšiu výchovno-vzdelávaciu a mimoškolskú činnosť

Soňa Maculová
za účasť na Zimných olympijských hrách v Turíne