Ukazovateľ

k 31. 12. 2005

Počet obyvateľov

8622

z toho ženy

4412

Priemerný vek obyvateľstva

34 rokov

Sobáše

73

Rozvody

25

Narodení

131

Zomrelí

51

z toho do 1 roku

0

z toho do 28 dní

0

Prirodzený prírastok

74

Prisťahovaní

76

Vysťahovaní

148

Prírastok (úbytok) sťahovaním

- 72

Celkový prírastok (úbytok)

- 2

Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny vek (0-14)

1718

z toho muži

817

z toho ženy

901

produktívny vek

5745

muži (15-59)

3031

ženy (15-54)

2714

poproduktívny vek

1159

muži 60 +

357

ženy 55 +

802