V zmysle § 4 Evidencia žiadateľov - VZN č. 3/2007 o zásadách prenajímania mestských bytov v meste Krompachy v znení Doplnkov č. 1-3, Mesto Krompachy prostredníctvom Mestského úradu v Krompachoch vedie evidenciu žiadateľov o nájom bytu.

 

Preverená a úplná žiadosť je následne predložená na prejednanie v príslušnej komisii MsZ. Po prerokovaní žiadosti v príslušnej komisii MsZ, mestský úrad oznámi žiadateľovi zaradenie resp. zamietnutie žiadosti žiadateľa o zaradenie do evidencie.

Žiadosť o nájom bytu odsúhlasená v príslušnej komisii MsZ je evidovaná Mestským úradom v Krompachoch po dobu 2 rokov.

Viac informácií o procese a podmienkach prenajímania nájomných bytov je vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2007 o zásadách prenajímania mestských bytov v meste Krompachy.

Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade v Krompachoch, Námestie slobody č. 1, Krompachy.

Referent mestského úradu zodpovedný za správu bytov a evidenciu žiadateľov:

Sivia Zavadová, tel.: 053/419 22 25, e-mail: silvia.zavadova@krompachy.sk