Názov prijímateľa:      Mesto Krompachy

Názov projektu:        Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy

Typ projektu: Dopytovo orientovaný

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 10/2014 – 09/2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Sociálna implementačná agentúra


"Priestor na vašu príležitosť"


Ciele projektu:

  • posilnenie miestneho aktivizmu,
  • podpora komunitného rozvoja,
  • zníženie páchania protispoločenských konaní,
  • udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

 v rámci Operačného programu

 „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

 

www.esf.gov.sk                                                                                    www.sia.gov.sk