Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - obec , Z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov: Mesto Krompachy
IČO: 00329282
DIČ: 2021331488
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s., 
SK 03 5600 0000 0034 0034 9002

Sídlo:
Mesto Krompachy
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy

tel.: +421 53 381 86 85
e-mail: eva.stehlikova@krompachy.sk
webové sídlo: www.krompachy.sk

 

Všetky dokumenty, ktoré sa zverejňujú podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú dostupné na adrese:

 

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6109

 

 https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/1148