Detská nadácia mesta Krompachy vznikla 20. 6. 1994. Účelom nadácie je plnenie humanitnej pomoci zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom, podpora rozvoja a ochrany duchovných hodnôt u detí, v nasledovných aktivitách:

 • Podpora detí rodín postihnutých živelnými pohromami,
 • Podpora detí náhle osirelých,
 • Podpora detí zdravotne postihnutých, resp. sociálne odkázaných, najmä na zakúpenie nevyhnutných pomôcok pre ne (napr. invalidný vozík, špeciálne protézy a pod.)
 • Podpora detí zúčastnených na projektoch organizovaných v súlade s účelom nadácia

Hlavným zdrojom príjmov Detskej nadácie je jednak darcovstvo a rôzne finančné príspevky ale aj výťažok z tomboly pri príležitosti krompašského jarmoku a najnovšie aj príspevky z 2% dane z príjmov.

Zákonné zmeny vyplývajúce zo zákona č. 34/2002 Z. z. O nadáciách, sa premietli aj do činnosti tejto inštitúcie zriadenej mestom. Predovšetkým sa zmena týkala navýšenia základného imania na 6  638,00 € a Štatút nadácie bol nahradený Nadačnou listinou. Práve otázka navýšenia základného imania bola kritická pri rozhodovaní o ďalšom osude nadácie, pretože s touto čiastkou nie je možné disponovať a tak by sa veľmi obmedzili možnosti poskytovania jej prostriedkov tretím osobám. Napriek týmto obmedzeniam správna rada Detskej nadácie mesta Krompachy vylúčila možnosť zániku nadácie a rozhodla o ďalšom pokračovaní jej činnosti s rozšírením o podporu aktivít, ktoré boli uvedené ako aj okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie:

 • Občianske združenia
 • Fyzické osoby
 • Školy a Centrum voľného času
 • Všeobecnoprospešné spoločnosti zaoberajúce sa problematikou mládeže

Nadácia môže poskytnúť prostriedky v súlade s verejnoprospešným účelom na základe písomnej žiadosti podanej na adresu nadácie, resp. osobne jej správcovi.

Žiadosť musí obsahovať

U fyzickej osoby:

 • meno
 • adresu
 • predmet, účel a odôvodnenie žiadosti
 • požadovanú výšku finančných prostriedkov a celkovú výšku vlastných vynaložených nákladov
 • číslo účtu a peňažný ústav
 • stanovisko odborníka ( lekár, výchovný poradca a pod.)
 • doklad príslušného orgánu( sociálna poisťovňa, sociálny odbor OÚ a pod.)
 • podpis oprávnenej osoby

U právnickej osoby:

 • obchodné meno, resp. názov právnickej osoby
 • adresu
 • meno štatutárneho zástupcu
 • predmet, účel a odôvodnenie žiadosti
 • požadovanú výšku finančných prostriedkov a celkovú výšku vlastných vynaložených nákladov
 • číslo účtu a peňažný ústav
 • stanovisko odborníka ( lekár, výchovný poradca a pod.)
 • výpis z obchodného alebo iného registra( pokiaľ nie sú zriadené mestom Krompachy)
 • podpis oprávnenej osoby

Úplnú žiadosť posudzuje správna rada na základe nasledovných kritérií:

 • miesto trvalého pobytu resp. sídla
 • naliehavosť použitia finančných prostriedkov
 • schopnosť zabezpečiť si prostriedky z iných zdrojov
 • efekt z realizácie zámeru

Schválenie použitia finančných prostriedkov sa riadi nasledovným postupom:

 • Uzavretie zmluvy o podmienkach a účele použitia prostriedkov
 • Vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov žiadateľom v lehote zadanej poskytovateľom, najneskôr však do jedného mesiaca od ukončenia zámeru
 1. Osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky z rozpočtu nadácie, je povinná prostriedky poskytnuté nadáciou použiť výlučne na účel, na ktorý sa jej poskytli a preukázať, že prostriedky poskytnuté nadáciou použila na určený účel. Ak osoba použila prostriedky na iný účel, nadácia je povinná požadovať od tejto osoby vrátenie prostriedkov alebo ich časti.
 2. Prostriedky nadácie nemožno poskytnúť členom orgánov nadácie a ich blízkym osobám, ani členom orgánov právnických osôb, ktoré nadácii poskytli prostriedky.
 3. Prispievateľ do nadácie má právo v roku, v ktorom na účet nadácie prispel najmenej vkladom 331,00 €, používať na reklamné účely prívlastok "Prispievateľ Detskej nadácie mesta Krompachy".