AKO MOŽNO PODAŤ ŽIADOSŤ

  • osobne v podateľni na prízemí mestského úradu , vpravo po vstupe do budovy úradu, v úradných hodinách.
  • písomne (poštou) na adresu Mesto Krompachy, Mestský úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
  • e-mailom na adresu: podatelna@krompachy.sk
  • telefonicky na tel. číslo 053/419 22 24 (podateľňa) v úradných hodinách.

Žiadosť musí obsahovať

  • Identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená.
  • Identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo.
  • Predmet žiadosti – ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť . 
  • Určenie spôsobu sprístupnenia informácií – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list...). 
  • Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie v Braillovom písme, pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.
  • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. 

 

POSTUP PRI SPRÍSTUPNENÍ INFORMÁCIÍ

Ustanovuje predpis - Zásady poskytovania informácií
 

SADZOBNÍK

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií