Mesto Krompachy, zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8, Krompachy po zistení záujmu zákonných zástupcov žiakov o obnovenie individuálnej formy vyučovania v ZUŠ  a po zohľadnení všetkých priestorových možnosti a v krátkom čase potreby  zabezpečenia všetkých prijatých opatrení vládou SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR, ktoré prijalo v boji proti COVID-19, neobnovuje vyučovanie v  Základnej umeleckej škole, Námestie slobody 8, Krompachy od 1.6.2020.