Získanie vlastníckeho práva k pozemkom poskytuje právnu istotu a ochranu pred možnými právnymi spormi a nárokmi tretích osôb a taktiež vlastníctvo zastavaného/užívaného pozemku zvyšuje trhovú hodnotu Vašej nehnuteľnosti a umožňuje jej plnohodnotné využitie. Vlastníctvo pozemku Vám zároveň umožní realizovať stavebné úpravy, rozšírenia alebo iné investície, ktoré bez právneho titulu nie sú možné. Benefitom vysporiadania vlastníctva bude aj odstránenie dlhodobých nejasností a problémov spojených s užívaním pozemkov bez právneho titulu.

Postup vysporiadania pozemkov:

  1. Identifikácia pozemku: Prvým krokom je identifikácia pozemku, ktorý užívate, a overenie jeho právneho stavu na katastri nehnuteľností.
  2. Kontaktovanie mesta: Aj v prípade nejasností sa obráťte sa na príslušný odbor mestského úradu, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie a usmernenia k procesu vysporiadania (príprava žiadosti o odkúpenie pozemku, overenie potreby geodetického zamerania a pod.).
    • Mgr. Miloš Klein (e-mail: milos.klein@krompachy.sk, 0905 421 945) – počas úradných stránkových hodín (okrem 01.-05.07.2024)
  3. Príprava dokumentácie: V konzultácií s mestským úradom získate usmernenie ako zabezpečiť všetky potrebné dokumenty a podklady na prerokovanie Vášho návrhu pre mestské zastupiteľstvo.
  4. Prevod vlastníckeho práva a podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.

Pokračovanie v užívaní pozemkov bez právneho titulu môže viesť k právnym sporom, možným finančným sankciám a k riziku straty užívania pozemku v budúcnosti. Vašou reakciou na túto výzvu do 31.08.2024 zároveň eliminujete riziko vyrúbenia nájomného za neoprávnené užívanie cudzej nehnuteľnosti za obdobie 3 rokov spätne.

Žiadame Vás, aby ste si uvedomili dôležitosť tejto záležitosti a podporili toto rýchle a účinné riešenie. Mesto Krompachy je pripravené poskytnúť potrebnú podporu a spolupracovať s Vami na dosiahnutí pozitívneho výsledku. Spoločným úsilím môžeme zabezpečiť právnu istotu a rozvoj nášho mesta.

 

                      S úctou

                                                                                                 Ing. Dárius Dubiňák

                                                                                                       primátor mesta