Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 17. mimoriadnom zasadaní zo dňa 10. mája 2010 schválilo "Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2010 - 2018".

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy je dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je:

  • vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny,
  • vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov,
  • podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších sociálnych zariadení.

Obsahom Komunitného plánu sociálnych služieb je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.

Prílohou tohto dokumentu je zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste Krompachy s uvedením základných kontaktných údajov o subjekte.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 48. zasadaní zo dňa 22. augusta 2018 uznesením č. 48/B.26 schválilo aktualizáciu "Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2010 - 2018" do roku 2020.