Ukazovateľ

k 31. 12. 2009
Počet obyvateľov

8670

Priemerný vek obyvateľstva

35 rokov

Sobáše

17

Rozvody

11

Narodení

117

Zomrelí

85

z toho do 1 roku

1

z toho do 28 dní

0

Prisťahovaní

66

Odsťahovaní

122

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1579

z toho muži

761

z toho ženy

818

produktívny vek

6864

muži (15-60)

3344

ženy (15-60)

3520

poproduktívny vek

995

muži 61 +

375

ženy 61 +

620