Košický samosprávny kraj (KSK) dňa 23. septembra 2020 uzatvoril s Európskou Investičnou Bankou (EIB) zmluvu o spolufinancovaní implementácie Programu energetickej efektívnosti budov a zariadení, na základe ktorej dostal príležitosť čerpať prostriedky z finančného nástroja Európskej investičnej banky ELENA (European Local Energy Assistance – Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie).

Mesto Krompachy ako partner v projekte podpísalo dňa 23. 9. 2022 s KSK Dohodu o spolupráci pri implementácii Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja.

Predmetom dohody je dohoda na spoločnom postupe pri implementácii Projektu ELENA, ktorého predmetom je súbor navrhovaných investičných aktivít v a na budovách a verejnom osvetlení KSK a partnerských obcí, ktorý má priniesť výrazné úspory energií a zníženia zaťaženia ovzdušia v regióne.

Vo vzťahu k budovám projekt predpokladá s modernizáciou 2 budov Mesta Krompachy ako partnera projektu v rozsahu 2 737 m².

 

 

Projekt  ELENA je realizovaný v spolupráci s KSK a na realizáciu  projektu sa poskytlo financovanie EIB z nástroja ELENA v rámci  programu Horizont 2020.