Tento spôsob zhodnotenia odpadu je najekologickejší a v súčasnej dobe aj ekonomicky výhodný.

V našom meste za rok vyprodukujeme cca 2 tis. ton zmesového komunálneho odpadu , z čoho značnú časť tvorí práve biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Kompostovaním znížime  produkciu zmesového komunálneho odpadu a ušetríme nemalé finančné prostriedky. Preto žiadame všetkých obyvateľov rodinných domov, aby sa do tohto systému nakladania s odpadom zapojili, nielen preto, že je to zákonná povinnosť, ale najmä s ohľadom na ekológiu a v neposlednom rade priaznivý ekonomický dopad na mesto a jeho obyvateľov.

Každý vlastník alebo obyvateľ rodinného domu si môže záhradný kompostér vyzdvihnúť spolu s montážnym návodom a príručkou pre správne kompostovanie vo dvore za kvetinárstvom „Kvetinka“ na Starej ceste 7 v Krompachoch po dohode na tel. čísle 0918 959 993. Prosíme občanov, aby sa najskôr telefonicky nahlásili.

Na mieste je potrebné predložiť občiansky preukaz a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí záhradného kompostéra. V prípade, že kompostujete vo vlastnom kompostovacom zásobníku alebo inak a o nami poskytovaný kompostér nemáte záujem, je potrebné doručiť na MsÚ (písomne do schránky pri vchode do mestského úradu, popr. scan emailom na maria.halkova@krompachy.sk) podpísané čestné vyhlásenie o kompostovaní vášho biologicky rozložiteľného odpadu. Pre starších a imobilných občanov, ktorí si z objektívnych dôvodov nemôžu kompostér vyzdvihnúť osobne, zabezpečí mesto rozvoz, čo je potrebné nahlásiť
na t.č. 0918 959 993 (Ing. Mária Haľková).