Austrálska spisovateľka Heather Morris sa stala Čestným občanom mesta Krompachy.

Už tradične si v čase konania Dni mesta Krompachy a Krompašského jarmoku mesto uctí ľudí, ktorí sa svojou prácou, pôsobením a aktivitami pričinili o spoločenský, kultúrny či športový rozvoj mesta. Aj tých, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o propagáciu mesta Krompachy. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Úvod 29. Krompašského jarmoku patril práve týmto ľuďom.

Slávnostné oceňovanie v obradnej sieni Mestského úradu v Krompachoch sa uskutočnilo vo štvrtok 22. septembra 2022. O dôstojný priebeh slávnosti sa postarali členovia ZPOZ Krompachy, ako aj žiaci a pedagógovia ZUŠ Krompachy.

Ako uviedla primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová v príhovore, dnes, keď sa hodnoty – česť a spravodlivosť, láskavosť, ochota pomáhať a poctivá práca odsúvajú stále viac a uprednostňujú sa bankové kontá, či začlenenie do smotánky, treba si o to viac vážiť nezištný a ľudský prejav tých, ktorí nezištne, bez nároku na odmenu alebo uznanie pomáhajú.

„Považujem za veľmi dôležité, že aj takýmto spôsobom si všímame záslužnú prácu našich občanov a tých, ktorí pre naše mesto a ľudí v ňom niečo významné urobili. Je to nielen gesto poďakovania sa za zásluhy, ale aj prejav uznania za všetko to úsilie, odvahu, vytrvalosť a zanietenie. Chceme ukázať, koľko úžasných a dobrých ľudí žije medzi nami. Dôstojným laudáciom chceme našim vzácnym osobnostiam tlmočiť malú epištolu: „Krompachy, Vaše mesto, nezabúdajú na Vás, na Váš životný údel i obdivuhodné dielo. Nielen pre tento deň, ale predovšetkým kvôli budúcim pokoleniam, našim detným deťom sme pre Vás pripravili túto slávnosť. Pretože svojou obetavou misiou vstupujete do novodobých dejín nášho mesta. Niet pochýb, že v krompašských letopisoch budete navždy  mať výsostne čestné miesto, aké Vám právom prináleží.“

 

Mestské ocenenia

Čestné uznanie primátora mesta Ľubomírovi Brejčákovi – za získanie Zlatej Jánskeho plakety za bezplatné darovanie krvi

Cena primátora mesta Jánovi Žiškovi – za dlhoročnú a aktívnu prácu v Jednote dôchodcov Slovenska

Cena primátora mesta Tatiane Znancovej – za dlhoročnú a aktívnu prácu v Zbore pre občianske záležitosti Krompachy

Cena primátora mesta Márii Dubiňákovej – za za dlhoročnú a aktívnu prácu v Zbore pre občianske záležitosti Krompachy

Cena primátora mesta PaedDR. Darine Dudičovej - za dlhoročnú a aktívnu prácu v Zbore pre občianske záležitosti Krompachy

Cena mesta Igorovi Jendruchovi – za dlhoročnú činnosť v BK Kovohuty Krompachy a za rozvoj a podporu mládežníckeho basketbalu v Krompachoch

Cena mesta Ing. Jánovi Biľovi – za dlhoročnú činnosť v BK FK Pokrok Krompachy, za rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu v Krompachoch

Cena mesta Ing. Jurajovi Skurkovi – za dlhoročnú a aktívnu činnosť Poľovníckeho združenia Krompachy

Cena mesta OZ Humanita pre život – pri príležitosti 30. výročia vzniku organizácie a humanitárnu pomoc chorým a postihnutým deťom a mládeži

Cena mesta Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Krompachy – za pomoc v čase pandémie Covid 19 a pomoc pri likvidácii požiarov

Čestný občan mesta Krompachy Heather Morris – za propagáciu mesta na Slovensku a vo svete

Ocenenia za bezplatné darcovstvo krvi

Bronzová Janského plaketa: Dominika Čechová, Mgr. Michal Čarnoký

Strieborná Janského plaketa: Marek Marcinaško

Zlatá Janského plaketa: Ľubomír Brejčák