Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch,  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 38/H.2 zo dňa 22. júna 2022, určilo rozsah výkonu funkcie primátora mesta  Krompachy na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 na plný pracovný úväzok.