V opačnom prípade mesto pristúpi k exekučnému vymáhaniu všetkých daňových nedoplatkov.

Mesto Krompachy zároveň zverejňuje zoznam daňových dlžníkov v zmysle § 52 ods. 2 a zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 31.12.2021 u ktorých úhrnná výška daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.