Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 700 obcí, medzi nimi aj mesto Krompachy. Do zisťovania je v celej SR zaradených 8 200 domácností.  

V priebehu roka 2022 navštívi zamestnanec ŠÚ SR vybrané domácnosti a preukáže sa osobitým poverením. Všetky informácie, ktoré budú v rámci zisťovania poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie na stránke www.statistics.sk.