vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie miesta riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy

 

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

-    kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.,

-    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

-    osobnostné a morálne predpoklady,

-    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-    znalosť školskej legislatívy,

-    spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-    organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti.

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

-    prihláška do výberového konania,

-    overená kópia dokladov o vzdelaní 

-    štruktúrovaný profesijný životopis,

-    potvrdenie preukazujúce počet rokov praxe,

-    písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja  základnej školy,

-         súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

-     potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

-   čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2022 na podateľni MsÚ do 12,00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Na obálke uveďte odosielateľa a napíšte „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ SNP – NEOTVÁRAŤ.“

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, oznámené najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný nástup do funkcie od 1. augusta 2022.

 

 

                                                                                                                             Ing. Iveta Rušinová

                                                                                                                                 primátorka mesta