UPOZORNENIE
Prosíme volať priamo kontaktnú osobu na telefónne číslo.

Na úrade nie je telefónna ústredňa, preto nie je možné prepájať kontakty.

  Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Informácie   053 / 419 22 22  
Matričný úrad   053 / 447 22 07  matrika@krompachy.sk
Podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu občanov   053 / 419 22 24  podatelna@krompachy.sk
       
Útvar primátora mesta
Sekretariát primátora mesta Mgr. Lucia Saloková 053 / 419 22 11

Primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák 0948 010 541
Zástupca primátora mesta  Ing. Ľuboš Ontko 053 / 419 22 13
0915 891 519
Prednostka mestského úradu Anna Nemčíková 053 / 447 29 22
0907 928 720
       
Hlavná kontrolórka
  Ing. Marta Legátová 053 / 419 22 18
0908 190 571
       
Stavebný úrad
Odborný zamestnanec

 

053/ 419 22 21

       
Školský úrad
Odborný zamestnanec Ing. Ján Znanec 053 / 419 22 20
0918 34 20 51
       
Mestská polícia
Náčelník MsP Mgr. Jozef Kuna 0918 906 097
Pohotovostný mobil   0902 772 000  
       
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krompachy
Pohotovostný mobil   0917 457 867
       
Mestský úrad Krompachy
Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí
Vedúci oddelenia Ing. Ján Ivančo 053 / 419 22 17
0918 34 20 56
Personalistika a mzdy Eva Rímska 053 / 419 22 15
Priestupky, sťažnosti a petície JUDr. Ingrid Chudíková 053 / 419 22 26
Podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu občanov, evidencia stavieb Mária Jendruchová 053 / 419 22 24
Sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, jednorázova dávka, opatrovateľská služba, požičiavanie zdravotníckych pomôcok, príspevok na stravovanie, správa IT PhDr. Imrich Papcun 053 / 419 22 30
0917 560 507
Registratúra, archív Ľuboslava Uličná 053 / 447 25 30
Informácie Darina Marasová 053 / 419 22 22  
Matričný úrad
Matrikárka Jana Kandriková 053 / 447 22 07
Matrikárka Mgr. Jozefína Šimoňáková 053 / 447 22 07
Terénna sociálna práca
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Iveta Slovinská 0917 636 038
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Fecková 0917 636 037
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mária Hricová 0915 957 883
Terénny sociálny pracovník Bc. Ivan Horváth  
Komunitné centrum
Garant KC Mgr. Kristína Miháliková 053 381 58 07
Odborný pracovník KC Mgr. Emília Kleščová 053 381 58 07
Denný stacionár
Vedúca zariadenia Mgr. Renáta Jánošová 053 / 447 25 61
 
Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
Vedúca oddelenia  Ing. Eva Stehlíková 053 / 419 22 29
0905 668 088
Správa majetku mesta, pozemky, regionálny rozvoj, príprava projektov Mgr. Miloš Klein 053 / 419 22 28
0905 421 945
Správa bytov, správa budov, regionálny rozvoj, cintorínske poplatky Silvia Zavadová 053 / 419 22 25
Verejné obstarávanie Ing. Eva Stehlíková 053 / 419 22 29
0905 668 088
Správa daní a poplatkov Silvia Karolčíková 053 / 419 22 25
Rozpočet a účtovníctvo Anna Breznayová 053 / 419 22 23
Fakturácia Ing. Silvia Klingová 053 / 419 22 23
Fakturácia Ing. Lucia Harmanová 053 / 419 22 23
Pokladňa, osobitný príjemca Božena Brutvanová 053 / 419 22 33
       
Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb
Vedúci oddelenia Ing. Štefan Ondáš 053 / 419 22 12
0917 92 68 51
Koordinácia aktivačných prác a MOS Mgr. Stanislav Kurta 053 / 419 22 34
0918 342 054
Životné prostredie Ing. Mária Haľková 053 / 419 22 34
0918 959 993
Projektová príprava Ing. Lenka Brutovská 053 / 419 22 21
       
Oddelenie školstva, kultúry a športu
Vedúci oddelenia Ing. Ján Znanec 053 / 419 22 20
0918 34 20 51
Referát kultúry, web sídlo Mgr. Mária Šimoňáková 053 / 419 22 19
0908 987 283
Mestská knižnica
  Žofia Síkorová 053 / 447 25 30
  Ľuboslava Uličná 053 / 447 25 30