Štatistické zisťovanie sa uskutoční pod hlavičkou Štatistického úradu SR. Cieľom tohto zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Na základne skúseností štatistických úradov krajín, kde zisťovanie prebieha, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky.

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa. Je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedná ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle: 055/6410 239 Ing. Eva Modráková.