POZVÁNKA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

28. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,

ktoré sa uskutoční

dňa 23. júna 2021 (streda) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadania MsZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Interpelácie poslancov MsZ.
6. Majetkové návrhy.
7. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020.
8. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2020.
9. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020.
10. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021.
11. Schválenie predloženia – ŽoNFP – podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy.
12. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného kolumbária v meste Krompachy.
13. Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov.
14. Správa o výsledkoch kontroly.
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na II. polrok 2021.
16. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2020 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2021.
17. Návrh organizačnej štruktúry Mestskej polície Krompachy.
18. Návrh - Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
19. Organizačný poriadok MsÚ v Krompachoch – Doplnok č. 6 – informácia.
20. Návrh rozpočtových opatrení.
21. Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.
22. Informácia o udelení Ceny primátora mesta Krompachy.
23. Rôzne.
24. Diskusia.
25. Záver.

 
Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v.r.